Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa infor­ma­c­ja jest real­iza­cją obow­iązku infor­ma­cyjnego wynika­jącego z art. 13 Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) “RODO”.

W związku ze zmi­aną przepisów doty­czą­cych ochrony danych osobowych i rozpoczę­ciem stosowa­nia od dnia 25 maja 2018 roku Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) “RODO” infor­mu­je­my, że:

 1. Admin­is­tra­torem baz danych osobowych   przekazy­wanych przez Klien­tów jest  Sprzeda­ją­cy: Info­LOG­IC s.c. Adam Olszar, Jad­wiga Olszar z siedz­ibą w 43–400 Cieszyn ul. Ustrońs­ka 20. 
  Dane kon­tak­towe: e-mail : [email protected], tele­fon: 33 851–36-40

 2. Sprzeda­ją­cy przetwarza dane osobowe w celach:

 3. sprzedaży pro­duk­tów i usług ofer­owanych przez Sprzeda­jącego — pod­stawą prawną przetwarza­nia danych jest wyko­nanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 4. wysył­ki pro­duk­tów ofer­owanych przez Sprzeda­jącego — pod­stawą prawną przetwarza­nia danych jest wyko­nanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 5. roz­pa­trzenia rekla­macji, dochodzenia i obrony w razie zaist­nienia wza­jem­nych roszczeń — pod­stawą prawną przetwarza­nia danych jest prawnie uza­sad­niony interes Sprzeda­jącego – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6.   wysył­ki infor­ma­cji hand­lowych drogą elek­tron­iczną — wyłącznie w przy­pad­ku wyraże­nia zgody przez Użytkown­i­ka. Pod­stawą prawną przetwarza­nia danych jest zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawar­cia umowy ze Sprzeda­ją­cym.

 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbęd­ny dla wyko­na­nia umowy, a po tym okre­sie dla celów i przez czas oraz w zakre­sie wyma­ganym przez przepisy prawa lub dla zabez­pieczenia ewen­tu­al­nych roszczeń, lub do cza­su cofnię­cia udzielonej zgody.

 9. Odbior­ca­mi danych osobowych będą następu­jące kat­e­gorie pod­miotów: fir­ma księ­gowa, firmy kuri­er­skie i firmy obsługu­jące sys­te­my płat­noś­ci elek­tron­icznej. part­nerzy świad­czą­cy usłu­gi tech­niczne (np. rozwi­janie i utrzymy­wanie sys­temów infor­maty­cznych i ser­wisów inter­ne­towych). Takie pod­mio­ty przetwarza­ją dane na pod­staw­ie umowy z nami i tylko zgod­nie z naszy­mi polece­ni­a­mi. Nie przekazu­je­my danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospo­dar­czego.

 10. Każdej oso­bie, w zakre­sie wynika­ją­cym z przepisów prawa, przysługu­je pra­wo do dostępu do swoich danych oraz ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia, pra­wo do przenoszenia danych, a także pra­wo cofnię­cia udzielonej zgody w dowol­nym momen­cie. Cofnię­cie zgody nie ma wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej cofnię­ciem.

 11. W przy­pad­ku wąt­pli­woś­ci związanych z przetwarzaniem danych osobowych każ­da oso­ba może zwró­cić się do Sprzeda­jącego z prośbą o udzie­le­nie infor­ma­cji. Nieza­leżnie od powyższego, każde­mu przysługu­je pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego — Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.

Witryna stworzona na platformie