Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Szczegóły pro­gra­mu Akty­w­na Tabli­ca 2019

Rzą­dowy pro­gram na lata 2017–2019 „Akty­w­na Tabli­ca” umożli­wia szkołom pod­sta­wowym zdoby­cie dofi­nan­sowa­nia na zakup:
 • tablic inter­ak­ty­wnych
 • pro­jek­torów
 • głośników
 • inter­ak­ty­wnych mon­i­torów dotykowych
W ramach dostęp­nych środ­ków finan­sowych zaplanowane jest wyposaże­nie w pomoce dydak­ty­czne:
w 2018r. do 4999 szkół pod­sta­wowych
w 2019r. do 4999 szkół pod­sta­wowych
W 2017r. z pro­gra­mu sko­rzys­tało 5582 szkół pod­sta­wowych.

Wyma­gania dla szkół przys­tępu­ją­cych do Pro­gra­mu:

- dostęp do Inter­ne­tu na poziomie co najm­niej 30 Mb/s (planowane przyłącze­nie w 2019r.),
- na każdy wnioskowany zestaw inter­ak­ty­wny ma posi­adać co najm­niej jeden paki­et wymienionych poniżej narzędzi i opro­gramowa­nia:

 1. przenośny kom­put­er dla nauczy­ciela lub inne mobilne urządze­nie mające funkc­je kom­put­era wraz z:
  • pre­in­stalowanym sys­te­mem oper­a­cyjnym,
  • opro­gramowaniem biurowym
  • opro­gramowaniem anty­wiru­sowym
  • opro­gramowaniem zabez­piecza­ją­cym przed dostępem do treś­ci niepożą­danych, przy czym opro­gramowanie zabez­piecza­jące może być zain­stalowane na szkol­nych urządzeni­ach sieciowych,
 2. router;
- w zależnoś­ci od licz­by tablic inter­ak­ty­wnych lub inter­ak­ty­wnych mon­i­torów dotykowych wnioskowanych do zakupu, ma posi­adać co najm­niej jed­ną salę lek­cyjną z dostępem do Inter­ne­tu, dos­tosowaną odpowied­nio do potrzeb funkcjonowa­nia tabl­i­cy inter­ak­ty­wnej lub inter­ak­ty­wnego mon­i­to­ra dotykowego, przy­pada­jącą na jed­ną wnioskowaną tablicę inter­ak­ty­wną lub jeden wnioskowany mon­i­tor,
- posi­a­da co najm­niej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możli­wość korzys­ta­nia z dostępu do Inter­ne­tu w ramach zajęć poza­lek­cyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydak­ty­czno-wychowaw­czych.

Finan­sowanie:
80% budżet państ­wa, 20% budżet organów prowadzą­cych (wkład włas­ny):
- maksy­mal­na kwo­ta wspar­cia finan­sowego z budże­tu państ­wa 14 000 zł
- wkład włas­ny organu prowadzącego 3 500 zł
- łączny całkow­ity koszt dotacji 17 500 zł

Ważne ter­miny:
do 15 kwiet­nia 2019 – składanie wniosków o udzi­ał w Pro­gramie przez Dyrek­torów szkół do organu prowadzącego
do 30 kwiet­nia 2019 – złoże­nie wniosków przez Organy prowadzące do woje­w­odów
do 15 maja 2019 – kwal­i­fikac­ja wniosków
do 30 czer­w­ca 2019 – przekazanie środ­ków finan­sowych przez woje­w­odów do organów prowadzą­cych
do 31 grud­nia 2019 – wyko­rzys­tanie dotacji przez organy prowadzące/szkoły
do 15 sty­cz­nia 2020 – rozlicze­nie z wyko­rzys­tanych środ­ków

Wniosek dyrek­to­ra szkoły o udzi­ał w Pro­gramie Akty­w­na Tabli­ca
Przykład­owo wypełniony wniosek

RADA: Po otrzy­ma­niu dofi­nan­sowa­nia nie moż­na zmienić rodza­ju pomo­cy dydak­ty­cznych TIK (będzie moż­na zakupić wyłącznie pomoce, które były wpisane do wniosku).

Uch­wała Nr 108/2017 Rady Min­istrów z dn. 19–07-2017r.
Ofer­u­je­my pomoc w doborze i zakupie sprzę­tu dopa­sowanego do potrzeb szkoły, a także w wypeł­ni­a­n­iu wniosków.
Zaprasza­my do kon­tak­tu mailem lub tele­fon­icznie (pod numerem 33 444–64-80).
Poniżej prezen­tu­je­my ref­er­enc­je ze zre­al­i­zowanych przez nas pro­jek­tów w ramach Pro­gra­mu Akty­w­na Tabli­ca w 2017 i 2018 roku.
Ze zdję­ci­a­mi moż­na zapoz­nać się w naszej galerii.
Witryna stworzona na platformie