Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Dostawa sprzętu

Dzię­ki współpra­cy z najwięk­szy­mi dys­try­b­u­tora­mi sprzę­tu i opro­gramowa­nia IT jesteśmy Państ­wu w stanie zaofer­ować pro­duk­ty najwyższej jakoś­ci renomowanych firm. Na pod­staw­ie przeprowad­zonego audy­tu IT przez naszych tech­ników, przy­go­tu­je­my opty­malne rozwiązanie w atrak­cyjnych cenach.

 • wyposaże­nie pra­cowni kom­put­erowych
 • stac­je robocze (desk­top PC, lap­topy )
 • tablice inter­ak­ty­wne
 • sprzęt pro­jek­cyjny (pro­jek­to­ry, wiz­ual­iz­ery)
 • osprzęt do sieci kom­put­erowych
 • drukar­ki, skan­ery, urządzenia wielo­funkcyjne
 • akce­so­ria kom­put­erowe
 • nośni­ki danych
 • mate­ri­ały eksploat­a­cyjne dla drukarek i kas fiskalnych
 • opro­gramowanie biurowe i wspo­ma­ga­jące prowadze­nie firmy
 • pro­gramy anty­wiru­sowe
Zaprasza­my do kon­tak­tu z naszym dzi­ałem hand­lowym, który udzieli Państ­wu szczegółowych infor­ma­cji i pomoże w wyborze najko­rzyst­niejszych rozwiązań IT.
Dzi­ał hand­lowy: 33 444 64 80

Witryna stworzona na platformie